Algemene voorwaarden 2023 - TV Nomaden

1 Offerte & Annulering 
1.1 Onder offertes wordt verstaan: officiële offertes op briefpapier, prijsafspraken per digitaal schrift zoals email en mondelinge prijsafspraken dan wel via whatsapp. TV Nomaden mag zich volledig terugtrekken als de offerte niet ondertekend en teruggestuurd is vóór de geplande opname.
1.2 TV Nomaden stelt offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, personeel, inhuur, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. In het geval dat een wederpartij gedurende de productie additionele wensen
heeft, dan wel wijzigingen aan de opdracht doorvoert, die niet in de offerte zijn opgenomen, worden de extra te maken uren dan wel extra
gebruik van materiaal volgens de in offerte opgenomen tarieven boven op het offertebedrag op de eindfactuur doorberekend.
1.3 Tarieven voor de te leveren diensten zijn marktconform, maar productie en dienst afhankelijk, en kunnen daarom variëren.
1.4 Elke offerte is vrijblijvend en aan elke offerte is een geldigheidstermijn gegeven. Deze is 1 maand.
1.5 Annuleren van de opnames kan bij TV Nomaden minimaal 48 uur van te voren door middel van een telefoontje of een mail, als u niet
binnen 48 uur aangeeft de opdracht te annuleren berekenen we 100% van het offertebedrag in het factuur exclusief reiskosten.

2 Overeenkomsten & Betaling
2.1 De overeenkomst tussen TV Nomaden en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien er uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeenkomen.
2.2 Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TV Nomaden het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2.3 De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, binnen de met
TV Nomaden afgesproken termijn aan TV Nomaden worden verstrekt.
2.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan TV Nomaden de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of de wederpartij de werkzaamheden uit de voorafgaande fase na facturering heeft betaald.
2.5 Voor opdrachtgevers geldt dat de productie in maximaal 3 fasen wordt opgeleverd, met maximaal 1 wijzigingsronde. Bij de 1e fase wordt de ruwe versie van de productie gepresenteerd en kan opdrachtgever wensen voor wijzigingen kenbaar maken. De wijzigingen worden in de 2e fase doorgevoerd en wederom gepresenteerd. Eventuele wijzigingen kunnen ook extra kosten in werking brengen, bijvoorbeeld extra montage-uren.
2.6 TV Nomaden hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.
2.7 De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren tegen het factuur, tenzij de wederpartij binnen
de in het vorige lid bedoelde betalingstermijn bij TV Nomaden een bezwaarschrift indient, waarbij de bezwaren tegen de factuur met redenen zijn omkleed. In dat geval wordt de betalingsverplichting opgeschort totdat TV Nomaden over het bezwaarschrift heeft beslist.
2.8 Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het TV Nomaden vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een absoluut minimum van € 100,-.
2.9 Facturen van TV Nomaden zijn belast met 21% btw. In enkele gevallen kan het componisten honorarium btw vrij worden gefactureerd.

3 Reis en verblijf
3.1 Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden als PM post op de offerte genoteerd. Op basis van nacalculatie worden deze kosten toegevoegd aan de eindfactuur. TV Nomaden hanteert een vergoeding van € 0,45 per gereden km per auto bij normaal auto vervoer.
3.2 In het geval van afwijkend vervoer zoals bussen en vrachtwagens wordt een inhuurbedrag berekend plus een aangepast kilometer
tarief dat kan variëren van € 0,35 tot € 0,85 cent per gereden kilometer per vervoersmiddel.
3.3 Openbaar Vervoerskosten worden één op één doorberekend.

4 Muziek & Voice over
4.1 De meeste muziek die in een videoproductie wordt gebruikt, word gekocht bij een online dienst die muziek plus een licentie heeft die één maal gebruikt mag worden op een site zoals Youtube of Facebook. De klant is verantwoordelijk voor de rechten.
4.2 Over muziek welke op maat wordt gecomponeerd en geproduceerd door TV Nomaden, worden royalty’s afgedragen aan Buma Stemra o.i.d.. TV Nomaden hanteert zijn eigen prijzen en regels, welke op maat per productie wordt opgesteld en geaccordeerd dient te worden door wederpartij.
4.3 Rechten-vrije muziek bestaat niet. Dus zijn er ook altijd kosten aan verbonden.
4.4 Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere Voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van deze voice-over vallen onder de additionele kosten die niet in de offerte worden meegenomen, tenzij anders vermeld. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden deze door TV Nomaden apart toegevoegd aan de eindfactuur.

5 Auteursrecht
5.1 Concepten, ideeën en voorstellen die voor een wederpartij worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en
juridisch in bezit van TV Nomaden en of de klant. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt TV Nomaden de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
5.2 Op alle TV Nomaden producties rust het auteursrecht. Een productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt word en zonder toestemming van de maker, TV Nomaden. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met TV Nomaden
5.3 Auteursrechten op muziek kunnen nimmer afgekocht worden. Wel kan er een vrije licentie aangekocht worden. In dit geval wordt er
éénmalig een licentie fee gefactureerd. Ook kan er een exclusieve licentie worden aangekocht wat veelal het geval is bij producties op
maat.
5.4 Werkbestanden zoals ruwe voice overs, Camera materiaal of workparts van muziek blijven in vrijwel alle gevallen eigendom van TV Nomaden.

6 Aansprakelijkheid
6.1 TV Nomaden is nimmer aansprakelijk voor juridische gevolgen die een productie met zich zou kunnen meebrengen, zowel tijdens het vervaardigen ervan als voor het eindproduct. Wederpartij vrijwaart TV Nomaden van alle aanspraken van derden.
6.2 De klant is bepalend en dus verantwoordelijk voor speciale opnames zoals het gebruik van een drone of auteursrecht op muziek.

8. Uren en Overuren

8.1 Bepalingen 8.1.1 Overuren worden berekend tegen 150% van het reguliere tarief. 8.1.2 Een halve dag omvat maximaal 6 uur, inclusief lunchpauze. 8.1.3 Een hele dag omvat maximaal 10 uur. 8.1.4 Overuren kunnen tot maximaal 14 uur worden berekend. 8.2 Tijdregistratie 8.2.1 Rijtijd en inpaktijd worden beschouwd als werktijd. 8.2.2 Voorbereidingen of materiaaltestdagen worden als halve dag gefactureerd.8.3 Locatiebezoeken 8.3.1 Prijzen voor locatiebezoeken worden afzonderlijk geoffreerd op basis van de omvang van de opdracht, de projectprijs en de duur van het project in uren of dagen. 8.4 Werktijden en Bijzondere Toeslagen 8.4.1 Weekenddagen worden in overleg bepaald. 8.4.2 Nachttoeslagen worden in overleg vastgesteld.8.5 Pauzes 8.5.1 Elke projectdag omvat minimaal 30 minuten lunchpauze en 2 keer 15 minuten rust.

Deze bepalingen met betrekking tot uren en werktijden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen TV Nomaden en haar opdrachtgevers, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9 Slotbepalingen
9.1 Op alle overeenkomsten met TV Nomaden zowel als op deze algemene voor waarden is enkel het Nederlandse recht van toepassing. 9.2 Bij alle eventuele geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst met TV Nomaden zowel als geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken. 9.3 Alle eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen TV Nomaden en wederpartij zullen, met uitsluiting van welke instantie dan ook, ter beslechting worden voorgelegd aan de Kantonrechter of de Arrondissementsrechtbank van het rechtsgebied van de plaats van vestiging van TV Nomaden te Amsterdam.